Gå till innehållet

Ge barn i Nepal möjlig­het att gå i skolan

UNICEF kämpar över hela världen för alla barns rätt till ut­bild­ning. I Nepal, som är ett av världens fatti­gaste länder, driver vi sedan flera år ett projekt som ser till att fler barn får möjlig­het att gå i skolan.

Stöd barns utbildning i Nepal

Fattigdom tvingar barn att arbeta

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Här finns 2,6 miljoner barn mellan 5-14 år (de flesta flickor) som arbetar och över en miljon av dem går inte i skolan. Många av barnen har aldrig ens börjat skolan medan andra har hoppat av under de första skolåren. Sedan flera år driver vi utbildningsprojekt i Nepal för att ge barn i Nepal en chans att gå i skolan. Projektet har bland annat stöttats av pengar från insamlingskampanjen Operation Dagsverke.

Av de flickor som går i förskola fortsätter 80 procent vidare till grundskolan jämfört med 42 procent av dem som inte har deltagit i någon form av förskoleverksamhet.

Barnvänligare skolor

UNICEFs insatser handlar inte bara om att ordna skolor och lärare och få in barnen i skolan. Vi måste också se till att de inte slutar i förtid. Det gör vi genom att införa mer barnvänliga undervisningsmetoder och skapa en mer hälsosam och trygg skolmiljö med rent vatten och separata pojk- och flicktoaletter. En viktig del i det här arbetet är att engagera och integrera fler vuxna i samhället. Vi ger både kommunalansvariga och skolpersonal utbildning om barns rättigheter och behov samt om pedagogik. Och föräldrarna får också gå på kurs. Många av dem kan varken läsa eller skriva och förstår inte vikten av att låta barnen gå i skolan.

Men det är också viktigt att arbeta mot diskriminering av till exempel daliter (människor tillhörande de lägsta kasten), muslimer och barn med funktionsnedsättningar.

En grupp flickor i färgglada kläder sitter på marken och sträcker upp armarna och ler.

Den informella skolan finns framförallt i de allra fattigaste områdena. Målet är att eleverna ska kunna fortsätta i den vanliga skolan efter att de har avslutat två förberedande år.

Erbjuda alternativa undervisningsformer

För att vissa barn över huvud taget ska ha en chans till utbildning måste man ibland se över undervisningsformerna och anpassa dessa. I Nepal har man bland annat startat så kallade informella skolor för de barn som måste arbeta. Barnen delas upp i mindre klasser och undervisningen sker 2 till 3 timmar om dagen före eller efter barnens arbetsdag. Målet är att barnen som går här ska börja i en vanlig skolklass under lågstadiet.

I de fattigaste områdena där de flesta barn måste arbeta, erbjuds flickor en kurs på 10 månader då de får lära sig läsa, skriva och räkna samt får utbildning i olika praktiska saker som hälsa och hygien

Flickor leker på en förskola i Nepal.

Flickor leker på en förskola i Nepal.

Påverkar myndigheter

UNICEF hjälper även regeringen att samla statistik kring vilka barn det är som inte går i skolan så att de bättre kan planera behovet av nya skolor och lärare. Arbetet innebär även att införa bättre undervisningsmetoder och mer pedagogiska läromedel. Dessutom är det viktigt att stärka utbildningen av lärare så att de blir fler. 

Du kan vara med och se till att fler barn i Nepal får en plats i ett klassrum, ge en gåva:

Stöd barns utbildning i Nepal

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  2. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

  3. Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

  4. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång.

Läs mer om barnkonventionen

Ge pengar varje månad – var med och kämpa för alla barn varje dag.

Läs mer och anmäl dig