Gå till innehållet

Företag sam­arbetar för barn i Malawi

Företag för Malawi

Företag för Malawi är ett projekt där före­tagen Brunswick Real Estate, Nordanö, Areim och Möller & Partners till­sammans stöttar UNICEFs arbete för ut­satta barn i Malawi, ett av världens fattigaste länder. Genom före­tagens bidrag får barn i Malawi möjlig­het till utveck­ling, lek, utbild­ning och vård.

Sedan 2006 har Företag för Malawi stöttat UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi. Malawi är ett av världens fattigaste länder och många barn lider av undernäring. Landet är också hårt drabbat av hiv och många barn har förlorat föräldrar i aids.

Företag för Malawi bidrar till att utrusta daghem och fritidsgårdar för utsatta och föräldralösa barn, samt utbilda personal som finns där för barnen. Företagen stödjer även utbyggnaden av ett nätverk av specialistmottagningar som tar hand om barn och unga som blivit sexuellt utnyttjade eller utsatts för våld. Hittills har projektet gett över 320 000 barn och ungdomar trygghet och stöd.

Efter att ha besökt barnen i Malawi och sett hur enkla deras för­hållanden är, så är vår över­tygelse den att UNICEFs arbete är oerhört viktigt och effek­tivt. Dels ökar det med­veten­heten kring barnens situa­tion, sam­tidigt som de ser till att hjälpen verkligen når fram.

Simon Iaffa Nylén, Sustainability Manager, Brunswick Real Estate

Varje projekt pågår under tre år. En gång under varje projektperiod åker medarbetare i företagen till Malawi tillsammans med UNICEF, för att se hur företagens bidrag förändrar livet för barnen i landet. En del av de insamlade medlen kommer från löpeventet Spring För Livet, som sedan 2012 årligen anordnas i Stockholm till förmån för projekten som Företag för Malawi bidrar till.

Vill ditt företag också göra gemensam sak med andra företag? Kontakta Håkan Ivemark.