Gå till innehållet

UNICEF älskar SPORT: Stärk barns rättig­heter inom idrotten

UNICEFs vision är att utbilda Sveriges 19 000 idrotts­föreningar och tio­tusen­tals ledare i barn­konven­tionen, för att på så sätt säkra alla barns lika värde och rättig­heter i förenings­livet. För att nå dit behöver vi er i vårt lag.

Initialt söker vi partners på nationell och regional nivå som kan finan­siera tjänster för att genom­föra utbild­ning­arna.

UNICEF♥SPORT ska stärka barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa inom idrotten.

Idrott – en central och viktig del i barns liv
 

Många barn och unga idrottar i en förening på fritiden. De tränar, tävlar och har roligt till­sammans med sina kamrater regel­bundet. För många är idrotten en central och viktig del i livet, och de flesta trivs bra och har positiva erfaren­heter av idrotten.

Men idrott är inte bara roligt. Det finns situationer inom idrotten där barn far illa. Det kan handla om utan­för­skap, att tränare eller ledare inte lyssnar eller behand­lar barn olika och orätt­vist, eller att man utsätts för kränk­ningar och över­grepp. 

Vi vet att var femte barn känner för stor press från föräldrar, tränare och andra vuxna. Det är inte okej.

Kajsa Bergqvist, ambassadör för UNICEF♥SPORT

Genom praktisk tillämpning av barn­konven­tionen vill vi till­sammans med er förverk­liga alla barn och ungas rätt till:
 

  • fritid, vila och lek,
  • att känna sig välkomna och få vara med,
  • att få delta i idrotts- och fritids­aktivi­teter på ett tryggt och säkert sätt, utan risk för kränk­ningar, trakas­serier eller över­grepp,
  • att få komma till tals och vara del­aktiga i beslut som rör dem. 

Vad innebär UNICEF älskar SPORT?

För att öka kunskapen hos idrottsledare, förtydliga budskap och diskutera på vilket sätt verksamheten kan implementera barnkonventionen erbjuder UNICEF idrottsföreningar och förbund utbildningar via föreläsningar och workshops.

Till hjälp har vi tagit fram en handbok som riktar sig till idrottsledare och syftet är att inspirera fler ledare till att skapa en verksamhet som är trygg för barn att vistas och utöva sin idrott i. Handboken sammanfattar såväl forskning kring respektive område som att ge handfasta checklistor och användbara diskussionsfrågor.

Varför skall ditt företag samarbeta med UNICEF älskar SPORT?

Vill ni liksom vi att framtidens barn och ungdomar, era kommande medarbetare, skall växa upp i en hållbar värld där de kan utveckla sin fulla potential så skall ni engagera er i UNICEF älskar SPORT. Det finns flera positiva fördelar för er som företag:

  • Skapa affärsvärde för företaget samtidigt som ni skapar tydlig samhällsnytta och bidrar till att göra verklig skillnad för idrottande barn och ungdomar.
  • Naturligt arbeta med hållbarhet och socialt ansvarstagande vilket idag är avgörande för att kunna fortsätta bedriva en lönsam affärsverksamhet.
  • UNICEF älskar SPORT kan hjälpa er att arbeta med era prioriterade globala mål.
  • Stärka engagemanget hos medarbetarna och bilden av ert företag som en attraktiv arbetsgivare.
  • Genom ett samarbete med UNICEF har ni möjlighet att stärka ert varumärke med 77 procent (enligt en assosiationsmätning gjort av Upplevelseinstitutet, februari 2020).

Tillsammans skapar vi en trygg, barn­vänlig och utveck­lande verk­sam­het för alla barn

Hör gärna av er till Niklas så berättar han hur just ditt företag kan vara med och skapa positiva föränd­ringar för barn i idrotts­samman­hang, sam­tidigt som ni engagerar med­arbetare och kunder.

Niklas Birgetz
Corporate Partnership Manager
073-672 03 30
niklas.birgetz@unicef.se