Gå till innehållet

UNICEF ♥ SPORT: Stärk barns rättig­heter inom idrotten

UNICEFs vision är att utbilda Sveriges 19 000 idrotts­föreningar och tio­tusen­tals ledare i barn­konven­tionen, för att på så sätt säkra alla barns lika värde och rättig­heter i förenings­livet. För att nå dit behöver vi er i vårt lag.

1 januari 2020 blev barnkonven­tionen svensk lag, ett viktigt beslut för landets idrotts­föreningar. UNICEFs ambition är att genom fysiska och digitala möten genom­föra utbild­ningar runt om i hela landet, för att öka kun­skapen kring barn­konven­tionen och hur den följs i en idrotts­förening. För att åstad­komma det behöver vi sam­arbets­partners.

Initialt söker vi partners på nationell och regional nivå som kan finan­siera tjänster för att genom­föra utbild­ning­arna.

Många barn och unga idrottar i en förening på fritiden. De tränar, tävlar och har roligt till­sammans med sina kamrater regel­bundet. För många är idrotten en central och viktig del i livet, och de flesta trivs bra och har positiva erfaren­heter av idrotten.

Men idrott är inte bara roligt. Det finns situationer inom idrotten där barn far illa. Det kan handla om utan­för­skap, att tränare eller ledare inte lyssnar eller behand­lar barn olika och orätt­vist, eller att man utsätts för kränk­ningar och över­grepp. 

Genom praktisk tillämpning av barn­konven­tionen vill vi till­sammans med er förverk­liga alla barn och ungas rätt till:

  • fritid, vila och lek,
  • att känna sig välkomna och få vara med,
  • att få delta i idrotts- och fritids­aktivi­teter på ett tryggt och säkert sätt, utan risk för kränk­ningar, trakas­serier eller över­grepp,
  • att få komma till tals och vara del­aktiga i beslut som rör dem. 

Tillsammans skapar vi en trygg, barn­vänlig och utveck­lande verk­sam­het för alla barn.

Hör gärna av er till Niklas så berättar han hur just ditt företag kan vara med och skapa positiva föränd­ringar för barn i idrotts­samman­hang, sam­tidigt som ni engagerar med­arbetare och kunder.

Niklas Birgetz
Niklas Birgetz
Corporate Partnership Manager
Mobil 073-672 03 30