Gå till innehållet

Barnkonven­tionen och förenings­idrotten – Hand­bok för idrotts­ledare

UNICEF Sverige vill bidra till att öka kun­skapen och stärka efter­levnaden av barn­konven­tionen i den svenska förenings­idrotten. Hand­boken foku­serar sär­skilt på barn­konven­tionens fyra grund­prin­ciper; barns lika värde, barnets bästa, barns rätt till liv och utveck­ling samt barns rätt att ut­trycka sin åsikt och få den respek­terad. Målet är att hand­boken ska inspi­rera fler idrotts­ledare till att disku­tera och skapa verk­samhet som är trygg och bra för barn.

Du kan också boka en barnrätts­informatör som kommer till din förening och håller en work­shop för ledare kring hand­boken, eller läs mer om hur UNICEF arbetar inom idrott.

Beställ hand­boken gratis, tryckt version hos unicefbutiken.se, eller ladda ner som pdf:

  • Barnkonven­tionen och förenings­idrotten

    Utgiven 2019 (uppdaterad 2020, fjärde upplagan)