UNICEFFör skolorRättighetsbaserad skola
Sex steg mot en rättighetsbaserad skola

Sex steg mot en rättighetsbaserad skola

Även om processen för att bli en rättighetsbaserad skola är utformad efter varje skolas specifika förutsättningar, styrkor och utmaningar, finns det ett antal steg som varje skola måste gå igenom. Hur lång tid en skola behöver för de olika stegen kan se olika ut. Tidsangivelserna är endast ett riktmärke. Men man kan räkna med att det tar cirka ett till två år för att bli en rättighetsbaserad skola.

Sex steg mot en rättighetsbaserad skola

Även om varje skola kan anpassa arbetsmodellen efter sin skolas förutsättningar, finns det ett antal gemensamma steg som varje skola måste gå igenom.

Arbetet med att bli en rättighetsbaserad skola startar med att alla inom och omkring skolan får utbildning om barnkonventionen av UNICEF. Det är viktigt att alla förstår de värden och rättigheter som är utgångspunkten för arbetet. Kunskapsmålet omfattar inte bara eleverna, det inbegriper även skolpersonalen. 

Följande sex steg kan ses som ett ramverk för hur man implementerar modellen:

1. Etablera ledningskultur

Skolan utser en eller två koordinatorer samt ett rättighetsbaserat elevråd.

2. Kart­lägg­ning

Skolan genomför en nollmätning för elever och skolpersonal för att få underlag för sitt arbete med barnets rättigheter och för att senare kunna utvärdera arbetet. Skolan frågar efter bland annat kunskap om barnkonventionen samt om trygghet och tillgänglighet på skolan.

3. Ut­bild­ning

UNICEF Sverige utbildar skolpersonal i barnkonventionen.

4. Hand­lings­plan

Skolans handlingsplan för en rättighetsbaserad skola upprättas med hjälp av ett rättighetsbaserat elevråd.

5. Imple­men­tering

Skolan genomför aktiviteterna i handlingsplanen, stärker skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och sprider kunskap om krisplaner och anmälningsplikt.

6. Ut­vär­der­ing

Skolan utvärderar sitt arbete.