Rent vatten är en bristvara i Etiopien

Rent vatten och toa­letter

till skol­barn i Etiopien

Etiopien är ett av världens fattigaste länder. Här är torka och brist på rent vatten och toaletter ett problem för de flesta familjer, och en av de främsta orsakerna till att många flickor hoppar av skolan. UNICEF arbetar för att förse skolorna med vatten och separata toaletter för pojkar och flickor.

Skribent |

Publicerad |

2011 08 10

Uppdaterad |

2020 11 20

Rent vatten och separata toaletter till skolbarn i Etiopien

Etiopien är ett land som är sårbart för torka. Och även om det finns vatten är det inte säkert att det finns borrade brunnar. Då tvingas människorna att använda sig av flodvatten och öppna grävda brunnar och dammar. Vattnet är ofta förorenat och många barn blir sjuka av att dricka det. Traditionella vanor och dålig kunskap förvärrar problemen.

Antalet barn i Etiopien som skriver in sig i skolan har ökat, men många fullföljer inte sin utbildning – främst flickor. En av de avgörande orsakerna till att flickor väljer att inte gå i skolan är bristen på ordentliga och separata toaletter för flickor och pojkar. Det leder ofta till att flickorna upplever att de inte kan sköta sin hygien på skolan och väljer därför att stanna hemma när de har mens. Det leder i sin tur till att de kommer efter i undervisningen och i slutändan till att de hoppar av skolan.

Många flickor tvingas dessutom vara hemma från skolan för att de i stället måste gå långa sträckor varje dag för att hämta vatten till sin familj, ett mycket tungt och slitsamt arbete.

Flickor med vattenkrus
Flickor hämtar vatten på landsbygden i Etiopien. Ett tungt och slitsamt arbete som oftast utförs av flickor och kvinnor. Foto: © UNICEF

Bättre skolmiljö = fler barn i skolan

UNICEF finns på plats i Etiopien och samarbetar med landets regering för att förändra situationen. Vi borrar brunnar nära skolorna, bygger skilda toaletter för flickor och pojkar samt ser till att det finns möjlighet att tvätta händerna och att dricka rent vatten. Projektet bidrar till att förbättra barnens hälsa och utveckling. Allt fler barn – framförallt flickor – kan då gå i skolan och får möjlighet till en bättre framtid.

UNICEF arbetar också för att kunna ge eleverna utbildning om vikten av hygien så att de kan hålla sig friska och klara av skolan. I många skolor har eleverna startat så kallade hälsoklubbar. I klubben lär sig eleverna grundläggande hygien och sprider informationen vidare till föräldrar, syskon och vänner. 

Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste prioriteringar. Vi anlitas som vattenexperter över hela världen och arbetar långsiktigt tillsammans med regeringar och lokala organisationer. Vi ser bland annat till att förbättra vattenledningar och avlopp, hittar smarta tekniska lösningar och billiga metoder för vattenrening och ger stöd till att borra nya brunnar, som i exempelvis Etiopien.

Kopiera länk
Vad säger barnkonventionen?
  1. 16.Barn har rätt till ett privatliv.
  2. 27.Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.
  3. 28.Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.