Gå till innehållet

Rapportserie: UNICEF annual report

Årsrapporten UNICEF annual report beskriver vårt arbete i 156 länder och terri­torier. Genom ett outtrött­ligt påverkans­arbete och fram­gångs­rika sam­arbeten hjälper UNICEF varje år miljon­tals barn att över­leva och utveck­las. I rapporterna redo­visas resultat för barn över hela världen.