Gå till innehållet

Omedelbart omhänder­tagande av barn och unga i vissa inter­nationella situa­tioner

  • Remissvar på departementspromemorian Ds 2017:49 - Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer

    Remissvar från: 2017-12-20:

    UNICEF Sverige ser positivt på förslaget. Skyddslagstiftningen för barn ska vara lika för alla barn som vistas i Sverige. Principen om att barnets bästa alltid ska vara vägledande och ligga till grund för beslut om tvångsvård och omedelbart omhändertagande bör dock förtydligas inom vissa områden. Det är positivt att förslaget har som syfte att förtydliga nuvarande bestämmelser för att undvika rättsosäkra tolkningar och tillvägagångssätt vid tillämpning av LVU och Bryssel II-förordningen.

    Utgiven 2017