Gå till innehållet

Ett utvidgat utreseförbud för barn

  • Remissvar; Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)

    Remissvar från 2022-10-03:

    UNICEF Sverige ser överlag positivt på utredningens förslag och överväganden. Utredningens förslag förväntas bidra till att skyddet för barn som riskerar att fara illa utomlands stärks. UNICEF Sverige yttrar sig med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnkonventionen ställer långtgående krav på konventionsstaterna att skydda barn mot alla former av våld och övergrepp.

    Utgiven 2022