Gå till innehållet

Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

  • Remissvar på utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

    Remissvar från 2016-03-09:

    Det är med stor besvikelse som vi idag lämnar vårt remissvar till regeringen kring deras förslag på lagändringar som ska begränsa antalet asylsökande i Sverige. UNICEF säger nej till regeringens förslag på tidsbegränsade uppehållstillstånd för barnfamiljer och ensamkommande barn, begränsningar för barn att återförenas med sin familj samt att uppehållstillstånd inte ska ges på grund av särskilt ömmande omständigheter. Förslagen är inte förenliga med barnkonventionen och andra internationella åtaganden som Sverige måste följa.

    Utgiven 2016