Gå till innehållet

Barnfridsbrottet

  • Remissvar på betänkandet: "Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord" (SOU 2019:32)

    Remissvar från 2019-09-12:

    UNICEF Sverige är överlag mycket positiva till förslagen i utredningen om att införa en ny straffbestämmelse, vars syfte är att kriminalisera bevittnande av våld i nära relationer. Vi anser att utredningen har beaktat och anpassat förslagen väl utifrån grundläggande straffrättsliga principer. Utifrån barnets perspektiv och upplevelser av våld kvarstår dock utmaningar.

    Utgiven 2019