Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

Möta barn på flykt

Det här är en bok för dig som möter barn på flykt. Som enga­gerad med­människa, god man eller sär­skilt förord­nad vårdnads­havare. Som volontär knuten till en organisa­tion, kyrka eller annat tros­samfund. Som personal vid ett boende. Som anställd inom för­skolan, skolan eller hälso- och sjuk­vården. Eller som studerande vid en utbild­ning för arbete med barn.

Handboken har tagits fram som ett konkret och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna till­godo­se barnens rättig­heter. Vår för­hopp­ning är att hand­boken blir ett red­skap vid mötet med barn på flykt, där för­håll­nings­sättet är att se varje enskilt barn.

Handboken upp­dateras konti­nuer­ligt, i den mån det finns behov att göra kom­plette­ringar. Ladda ner den här nedan: