Gå till innehållet

Early Moments Matter for Every Child

85 miljoner barn under fem år får inte det stöd de be­höver för att deras hjärnor ska ut­veck­las opti­malt. Endast 15 länder i världen upp­fyller kritiska krite­rier för att stötta barns tidiga utveck­ling. I rapporten visar UNICEF på vilka vik­tiga insat­ser som behövs och vad rege­ringar och den privata sektorn behöver göra.