Gå till innehållet

Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU; utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU

  • Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

    UNICEF Sverige välkomnar att socialutskottet tagit ett eget initiativ till att ge en utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövning av upphörande av vård enligt LVU. Vi anser att barnrättsperspektivet på ett tydligare sätt måste stärkas i den lagstiftning som reglerar den sociala barnavården. Det behövs en tydlig perspektivförskjutning från föräldrarnas perspektiv till barnets för att i grunden ändra synen på barn och stärka barns ställning som rättighetsbärare. Vi instämmer därför i utredningens slutsats att det finns ett behov av att införa ett mer barnrättsbaserat synsätt i LVU för att placerade barn ska få alla sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)

    Utgiven 2022