Policy UNICEF Sverige

UNICEF Sverige ska med goda rutiner för internkontroll minimera riskerna för förekomsten av oegentligheter. Syftet med denna policy är att tjäna som ledning för hanteringen av misstankar om oegentligheter om sådana skulle uppstå.

UNICEFOm UNICEF Sverige
Policy UNICEF Sverige

Whistle-blowerpolicy samt policy för att motverka oegentligheter.

1. Syfte

UNICEF Sverige ska med goda rutiner för internkontroll minimera riskerna för förekomsten av oegentligheter. Syftet med denna policy är att tjäna som ledning för hanteringen av misstankar om oegentligheter om sådana skulle uppstå.

2. Procedurer för anmälan om oegentligheter

Den som framför misstankar om oegentligheter måste agera i god tro och ha rimliga grunder för att anta att det förekommer ett felaktigt agerande. Anklagelser som visar sig ha ont uppsåt eller är medvetet felaktiga kan resultera i disciplinära åtgärder.

Oegentligheter anmäls konfidentiellt till generalsekreteraren eller den administrativa chefen. Anmälan kan även göras anonymt. När anmälan tas emot ska den som mottar den omgående se till att ärendet blir formellt undersökt. Detta kan innebära att, om det är berättigat, juridisk sakkunskap ska anlitas eller att ärendet polisanmäls.

Om misstankarna involverar generalsekreteraren eller den administrativa chefen, ska anmälan lämnas direkt till styrelsens ordförande.

Den som framför misstankar och den som anklagas ska hållas underrättad om utvecklingen av undersökningen.

3. Skydd mot repressalier 

En person som i god tro framför misstankar om oegentligheter ska inte drabbas av repressalier. Repressalier innebär att en person behandlas illa eller annorlunda efter att ha framfört misstankar om oegentligheter eller stött annan som gjort detta. Att vidta repressalier med anledning av en anmälan om oegentligheter, kan leda till disciplinära åtgärder.

Individer som tror att de utsatts för repressalier på grund av att de anmält oegentligheter ska vidarebefordra all information och dokumentation för att stödja detta. Detta ska vidarebefordras till generalsekreteraren eller den administrativa chefen för utredning.

I de fall repressalierna involverar generalsekreteraren eller den administrativa chefen, görs anmälan direkt till styrelsens ordförande.

Identiteten för den som rapporterar om oegentligheter och den som anklagelserna riktas mot ska, under hela tiden undersökningen pågår, om möjligt hållas konfidentiella. Om utredningen kräver det kan den ena eller bådas identiteter dock komma att bli officiella. Skulle detta vara nödvändigt, ska berörda personer informeras.

4. Information till styrelsen

Styrelsen ska informeras om alla oegentligheter samt om eventuella repressalier.

5. Procedurer för överklagan

En person som bedömts ansvarig för oegentligheter eller repressalier och därmed blivit föremål för disciplinära åtgärder, kan hänskjuta ärendet till styrelsen. Styrelsens beslut i ärendet är slutgiltigt.

(Policyn uppdaterad den 11 mars 2014 samt den 14 juni 2018)

Policy för finansiella reserver

Denna policy avser att:

  • Respektera revisorernas rekommendation

  • Maximera bidraget till UNICEFs verksamhet

  • Upprätthålla förtroende bland våra givare

Enligt styrelsebeslut 2005 ska UNICEF Sverige sikta på att ha ett kapital som motsvarar 1 års fasta kostnader för hyra och löner. Kapitalet ska byggas endast från finansnettot.