Gå till innehållet

Whistle-blower­policy samt policy för att mot­verka oegentlig­heter

UNICEF Sverige ska med goda rutiner för intern­kontroll minimera riskerna för före­komsten av oegentlig­heter. Syftet med denna policy är att tjäna som led­ning för han­tering­en av miss­tankar om oegentlig­heter om sådana skulle upp­stå.

1. Syfte

UNICEF Sverige ska med goda rutiner för intern­kontroll minimera riskerna för före­komsten av oegentlig­heter. Syftet med denna policy är att tjäna som ledning för han­tering­en av miss­tankar om oegentlig­heter om sådana skulle uppstå.

2. Procedurer för anmälan om oegentlig­heter

Den som framför miss­tankar om oegentlig­heter måste agera i god tro och ha rim­liga grunder för att anta att det före­kommer ett fel­aktigt agerande. Anklagel­ser som visar sig ha ont upp­såt eller är med­vetet felak­tiga kan resul­tera i discipli­nära åt­gärder.

Oegentlig­heter anmäls konfiden­tiellt till general­sekreteraren eller den adminis­trativa chefen. Anmälan kan även göras anonymt. När anmälan tas emot ska den som mot­tar den om­gående se till att ärendet blir for­mellt under­sökt. Detta kan inne­bära att, om det är berättigat, juridisk sak­kun­skap ska anlitas eller att ärendet polis­anmäls.

Om miss­tankarna invol­verar general­sekre­teraren eller den adminis­trativa chefen, ska anmälan lämnas direkt till styrel­sens ord­förande.

Den som framför miss­tankar och den som an­klagas ska hållas under­rättad om utveck­lingen av under­sök­ningen.

3. Skydd mot repressalier 

En person som i god tro framför miss­tankar om oegentlig­heter ska inte drabbas av repres­salier. Repres­salier inne­bär att en person behandlas illa eller annor­lunda efter att ha fram­fört miss­tankar om oegentlig­heter eller stött annan som gjort detta. Att vidta repres­salier med an­ledning av en an­mälan om oegentlig­heter, kan leda till discipli­nära åt­gärder.

Individer som tror att de utsatts för repres­salier på grund av att de anmält oegentlig­heter ska vidare­be­fordra all infor­mation och dokumen­tation för att stödja detta. Detta ska vidare­befor­dras till general­sekret­eraren eller den adminis­trativa chefen för ut­red­ning.

I de fall repres­salierna invol­verar general­sekre­teraren eller den adminis­trativa chefen, görs an­mälan direkt till styrel­sens ord­förande.

Identi­teten för den som rappor­terar om oegentlig­heter och den som anklagel­serna riktas mot ska, under hela tiden under­sökningen pågår, om möjligt hållas konfi­den­tiella. Om ut­red­ningen kräver det kan den ena eller bådas identi­teter dock komma att bli offi­ciella. Skulle detta vara nöd­vändigt, ska berörda per­soner infor­meras.

4. Information till styrelsen

Styrelsen ska infor­meras om alla oegentlig­heter samt om even­tuella repres­salier.

5. Procedurer för överklagan

En person som bedömts ansvarig för oegentlig­heter eller repres­salier och därmed blivit för­emål för disci­plinära åt­gärder, kan hän­skjuta ärendet till styrel­sen. Styrel­sens beslut i ärendet är slut­giltigt.

(Policyn uppdaterad den 11 mars 2014 samt den 14 juni 2018)