Gå till innehållet

Policy för att motverka oegentligheter

UNICEF Sverige skall med goda rutiner för internkontroll minimera riskerna för förekomsten av oegentligheter. Syftet med denna policy är att tjäna som ledning för hanteringen av
misstankar om oegentligheter om sådana ändå skulle uppstå.

1. Syfte

UNICEF Sverige skall med goda rutiner för internkontroll minimera riskerna för förekomsten av oegentligheter. Syftet med denna policy är att tjäna som ledning för hanteringen av 
misstankar om oegentligheter om sådana ändå skulle uppstå.

2. Procedurer för anmälan om oegentligheter 

Den som framför misstankar om oegentligheter måste agera i god tro och ha rimliga grunder för att anta att det förekommer ett felaktigt agerande. Anklagelser som visar sig ha ont uppsåt eller medvetet felaktiga kan resultera i disciplinära åtgärder. 
 
Oegentligheter rapporteras konfidentiellt till generalsekreteraren eller den administrativa chefen. När rapporten tas emot ska den som mottar den omgående se till att ärendet blir formellt undersökt. Detta kan innebära att, om det är berättigat, juridisk sakkunskap skall anlitas eller att ärendet polisanmäls. 
 
Om misstankarna involverar generalsekreteraren eller den administrativa chefen, ska rapporten lämnas direkt till ordföranden för styrelsen. 
 
Den som framför misstankar och den som anklagas skall hållas underrättad om utvecklingen av undersökningen. 

3. Skydd mot repressalier 

En person som i god tro framför misstankar om oegentligheter ska inte drabbas av repressalier. Repressalier innebär att en person behandlas illa eller annorlunda efter att ha framfört misstankar om oegentligheter eller stött annan som gjort detta. Att vidta repressalier med anledning av en anmälan om oegentligheter, kan leda till disciplinära åtgärder. 
 
Individer som tror att de utsatts för repressalier på grund av att de rapporterat om oegentligheter ska vidarebefordra all information och dokumentation för att stödja detta. Detta ska vidarebefordras till generalsekreteraren eller den administrativa chefen för utredning. 
 
I de fall repressalierna involverar generalsekreteraren eller den administrativa chefen, görs rapporten direkt till ordföranden för styrelsen. 
 
Identiteten för den som rapporterar om oegentligheter och den som anklagelserna riktas mot ska under hela tiden undersökningen pågår om möjligt hållas konfidentiella. Om utredningen kräver det kan den ena eller bådas identiteter dock komma att bli officiella. Skulle detta vara nödvändigt ska personerna informeras. 

4. Information till styrelsen 

Styrelsen ska informeras om alla oegentligheter samt om eventuella repressalier. 

5. Procedurer för överklagan

En person som bedömts ansvarig för oegentligheter eller repressalier och därmed blivit föremål för disciplinära åtgärder, kan hänskjuta ärendet till styrelsen. Styrelsens beslut i ärendet är slutgiltigt.