695 692 000

Så mycket pengar samlade vi in under 2020. Men vad händer med pengarna, hur fördelas de och vart tar de vägen?

Årlig graf
 1. 2013
  656 mkr
 2. 2014
  670 mkr
 3. 2015
  676 mkr
 4. 2016
  793 mkr
 5. 2017
  808 mkr
 6. 2018
  821 mkr
 7. 2019
  668 mkr

Hit gick pengarna

Under 2020 gick 85 procent av våra intäkter till UNICEFs arbete för barn världen över. Drygt 570 miljoner kronor gick till UNICEFs arbete för barn i världen, långsiktigt och i katastrofer. Och drygt 20 miljoner kronor gick till UNICEFs arbete för barn i Sverige.

Utbildning

Flykten från Venezuela är den största i Latinamerikas nutida historia. UNICEF gav 50 000 barn och ungdomar på flykt tillgång till utbildning.

Skydd
91 000 barn

som drabbats av konflikten i Libyen fick psykosocialt stöd och möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, för att bearbeta sina upplevelser.

Utbildning

Nästan en miljon rohingyer har flytt från Myanmar (Burma) till Bangladesh. Under 2018 fick 145 000 barn tillgång till informell utbildning i flyktingläger i Bangladesh.

Rent vatten, sanitet och hygien
5 miljoner

människor fick tillgång till rent vatten, och 732 000 människor fick livräddande vaccin, under det stora kolerautbrottet i Jemen. 

Hälsa

Under 2018 skedde två ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa. Genom radio och personliga möten fick 10 miljoner människor kunskap i hur de skyddar sig från sjukdomen och förebygger att den sprids vidare.

Vaccinering
1,8 miljoner barn

i Indonesien och 37 000 barn i Papua Nya Guinea fick vaccin mot de farliga sjukdomarna mässling och röda hund efter jord­bävningarna i Ostasien.

Utbildning
93 000 barn

i Afghanistan fick undervisnings­material, 1 400 tillfälliga klassrum installerades och 1 067 lärare utbildades. Det gjorde det möjligt för barn på flykt att upprätthålla sin skolgång, och för barn som återvänt att återgå till skolan. 

Skydd
1 000 barn

släpptes fria från väpnade styrkor i Sydsudan med stöd av UNICEF. Barnen deltog sedan i program för att återintegreras i samhället.

Näring
278 000 barn

under fem år fick behandling mot svår akut undernäring i Afghanistan.

Rent vatten
5,6 miljoner

människor i Etiopien fick tillgång till rent vatten.

“De mest utsatta barnen får hjälp först”
Henrietta H. Fore, UNICEFs högsta chef.

Så fördelas pengarna

Vi jobbar utifrån ett rättighets­perspektiv som innebär att alla barn har rätt att överleva, utvecklas och nå sin fulla potential. Vi prioriterar de mest utsatta barnen, så att de får det stöd de har rätt till.

Fördelningsfaktorer:

 1. BNI per capita – landets ekonomiska välstånd i sin helhet.
 2. Barnpopulation – andelen av landets befolkning som är barn.
 3. Barnadödligheten – andelen barn som dör innan fem års ålder.

Det betyder att:

Låginkomstländer med ung befolkning och hög barnadödlighet får proportionerligt mer pengar än medelinkomstländer där befolkningens genomsnittliga ålder är högre och där färre barn dör innan de fyllt fem år.

Katastrofläge?

När en katastrof sker omfördelas resurserna utifrån de omedelbara behov som uppstår. Som till exempel brist på rent vatten och mat, bristande sanitet, skydd för barn som förlorat sitt hem och barn som kommit ifrån sina familjer.

Vad händer med din hundralapp?

Så här används dina pengar:

 • Mycket pengar

  85 kronor
  går till UNICEFs arbete för barn i världen, både långsiktigt och i katastrofer.

 • Några pengar

  13 kronor
  används till kostnader för insamling — som till exempel kampanjer, utskick och andra insatser för att värva fler givare.

 • Lite pengar

  2 kronor
  går till administration, det vill säga kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen — som till exempel revision och IT.

Vem är det som ger?

UNICEF är FN:s barnfond, men vi får inget ekonomiskt stöd från FN. Vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag av privatpersoner och företag.

Kollage av givare

Den största andelen pengar kommer från generösa privatpersoner som är Världsföräldrar, handlar i gåvoshopen, skänker pengar vid katastrofer eller ger andra gåvor. Resten av pengarna kommer från företag och stiftelser.

Tack vare alla som ger och är med och kämpar för barns rättigheter kan vi fortsätta arbetet för att skapa en bättre värld för alla barn.

Transparens och kontroll = trygghet

UNICEF Sverige är en ideell förening utan vinstintresse. Vi jobbar alltid för att den största delen av pengarna ska gå till barnen, genom att hålla våra kostnader så låga som möjligt. Men vissa kostnader är nödvändiga för att kunna värva fler givare och kontrollera att pengarna används på rätt sätt.

 • Logotyp 90-konto

  Svensk Insamlingskontroll

  UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket inne­bär att vi granskas av Svensk Insamlings­kontroll. För att få ha ett 90-konto måste minst 75 procent av de insamlade pengarna gå till ända­målet och orga­nisa­tionen måste ha en redo­visning som granskas av en auktori­serad revisor. År 2020 gick 85 procent av UNICEF Sveriges intäkter till verk­sam­heten.

 • Logotyp FRII

  Giva Sverige

  UNICEF Sverige är medlem i Giva Sverige. Giva Sverige är en bransch­­organisa­tion som bland annat arbetar för att stoppa oseriös insamlings­­verk­samhet. Giva Sverige har tagit fram en kvalitets­kod och har styrande rikt­linjer för insamling som alla medlems­­orga­nisa­tioner är skyldiga att följa.

  Läs be­styr­kande­­rapporten som fast­ställer att UNICEF Sverige efter­lever Giva Sveriges kvalitets­kod

 • Löner och arvoden

  UNICEF Sveriges styrelse anställer general­­sekre­teraren och beslutar om lönen. Lönen är 104 000 kronor per månad. Ingen i styrelsen får lön, däremot får leda­möterna 500 kronor som ersätt­ning för för­lorad arbets­inkomst vid varje samman­träde som de deltar i.