Glada barn med filtar.

Fantastiska resultat för barn världen över

På bara ett år hinner vi göra massor för barnen. Det här och mycket mer uppnådde vi tillsammans 2017. Läs, bli glad och dela!

En glad liten flicka badar i en balja.
Rent vatten och sanitet

Tillsammans med part­ners såg vi till att 45 miljoner barn och vuxna fick möjlig­het att rena sitt vatten.

Vi såg också till att 22 miljoner männi­skor fick bättre toa­letter och möjlig­het att tvätta sig.

Hälsa
141 miljoner

barn i Afrika fick vaccin mot den livs­hotande sjuk­domen polio.

Under året var UNICEF världens största in­­köpare av vaccin och köpte in så mycket som 2,4 mil­jarder doser.

Skydd

Under 2017 såg vi till att nästan 16 miljoner födslar regis­trerades i 58 länder.

Att barn regi­streras vid födseln är viktigt för att de ska kunna till­­­godo­­­göra sig alla sina rättig­­­heter, som till­­gång till vård och utbild­­ning. Utan ett födelsebevis ökar risken för till exempel barn­­arbete och barn­­äktenskap.

Barnsoldater har lämnat sina vapen på marken.
Skydd

12 000 barn frigavs från väpnade styrkor i 16 länder tack vare UNICEFs arbete.

Pojke får behandling mot undernäring i Bangladesh.
Näring

Under 2017 var vi med och såg till att 971 miljoner barn och vuxna fick närings­produkter i kata­strofer runt om i världen.

Barn dansar med lärare utanför skoltält i Kongo.
Utbildning

8,8 miljoner barn som drabbats av krig och kata­strofer fick hjälp att gå i skolan.

Skydd
182 miljoner

barn fick kontant­bidrag, tack vare att UNICEF hjälpte olika rege­ringar att stärka de sociala skydds­näten i sina länder.

Hälsa
900 000 barn

som lever med hiv fick broms­mediciner.

Kriget i Syrien har pågått sedan 2011 och skapat en enorm humanitär katastrof. Men UNICEF finns på plats och kämpar varje dag för att förändra barnens situation. Och det ger resultat.

Barn flyger drake i ett förstört bostadsområde i Syrien.

Under 2017 fick sammanlagt 773 000 barn i Syrien – och på flykt i grann­länderna – psyko­socialt stöd för att hantera de trauman de har mött.

Vi såg också till att över 3,2 miljoner barn fick möjlig­het att gå i skolan.

En flicka får sin överarm mätt av UNICEF-personal.

I ett flykting­läger i nord­östra Syrien kontrol­lerar UNICEF-personal om barnen lider av under­näring. Under 2017 ökade vi insat­serna i lägret för att kunna ta hand om alla barn och familjer som tvingats fly från våldet i bland annat Raqqa.

Vi levererade 50 000 liter rent vatten dag­ligen, delade ut liv­räddande närings­produkter och hygien­artiklar, samt satte upp latriner och duschar i lägret.

En glad pojke ler mot kameran i Aleppo, Syrien. Bakom syns ett trasigt hus.

I katastrofer är risken stor att farliga sjuk­domar som polio sprids. Under 2017 såg vi till att 9 miljoner barn som Rowaidah, fem år, fick livs­viktigt skydd mot polio i Syrien, Jordanien, Irak och Egypten.

Visa vad du har varit med och gjort för alla barn. Var stolt och dela!

Flicka får vaccin mot mässling i Aleppo, Syrien.
Hälsa

78,6 miljoner barn fick liv­räddande vaccin mot mäss­ling. Rahaf, tre år, var en av dem.

Vaccinationer är en av de mest effek­­tiva metod­erna för att rädda barns liv.

Näring
4 miljoner

barn fick behandling mot svår akut under­näring.

Flicka ler i en skolbänk.
Utbildning

Vi levererade skol­material till 12,5 miljoner barn och 250 000 klass­rum.

Rent vatten och sanitet

UNICEF var med och såg till att 50 000 sam­hällen blev "Open defe­cation-free”.

Det innebär att de som bor där inte längre be­höver göra sina behov utom­hus, utan i stället har till­gång till egna lat­riner och möjlig­het att tvätta hän­derna.

Pojke hämtar vatten vid vattenpump i Kongo.
Rent vatten och sanitet

Tillsammans med partners såg vi till att fler barn och vuxna än någon­sin tidi­gare fick rent vatten och sani­tet i kata­strofer.

Nära 33 miljoner männi­skor fick rent vatten, 9 mil­joner fick bättre toa­­letter och möjlig­­het att tvätta sig, och 28 mil­joner fick utbild­­ning om god hygien.

Skydd
141 000 barn

som kommit bort från sina för­äldrar i kata­strofer identi­fierades, regi­stre­rades och togs om hand, i 40 länder världen över.

Skydd
3,5 miljoner

barn som drabbats av krig och kata­strofer fick till­gång till psyko­socialt stöd.

Hälsa
15,2 miljoner

barn och kvinnor som befann sig i krig och kata­strofer fick till­gång till vård.

Sedan konflikten bröt ut i Sydsudan 2013 har barnen i landet drabbats mycket hårt. Men UNICEF finns där och arbetar varje dag för att hjälpa barnen och deras familjer.

Tack vare UNICEFs insatser kunde 750 000 barn och vuxna få rent dricksvatten.

Vi såg också till att 228 000 männi­skor fick till­gång till bättre sani­tet genom perma­nenta eller till­fälliga latriner.

En hälsoarbetare i Sydsudan bär kylväskor med vaccin.

För att vaccin ska rädda liv måste det för­varas kallt. Det är en stor utmaning i ett land som Sydsudan, där det ofta saknas elektri­citet och kan bli över 40 grader varmt. För att lösa pro­blemet har UNICEF börjat använda sol­drivna kyl­skåp, vilket gör att vaccinet kan för­varas i en tempe­ratur mellan 2 och 8 grader, ända till strax innan använd­ning.

Tack vare den nya lösningen och våra bär­bara kyl­väskor kunde vi vaccinera miljon­tals barn mot livs­hotande sjuk­domar i Sydsudan under 2017.

En stor del av befolk­ningen i Sydsudan lider av akut mat­brist och under 2017 rådde det under en period svält i landet. Situa­tionen är svår, men UNICEF kunde under året bland annat se till att 161 000 barn fick behand­ling mot svår akut under­näring.

Nyalel, två år, var ett av dem.

Visa vad du har varit med och gjort för alla barn. Var stolt och dela!

Läs hela effektrapporten 2017

Där hittar du ännu fler exempel på effekten av UNICEFs arbete.

Ladda ned effektrapporten