Barnrätts­principerna för företag

Hur påverkas barns rättig­heter av ditt företags verk­sam­het? Med hjälp av UNICEFs råd­givning och verk­tyg kan ni kart­lägga och analysera verk­sam­heten i flera frågor som rör barns rättig­heter – från ansvars­full marknads­föring och elimi­nering av barn­arbete, till säkra produkter för barn samt familje­vänliga arbets­platser.

1

Ta ansvar för att respektera barns rättigheter och förbind er att främja mänskliga rättigheter för barn.

2

Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i samtliga affärsrelationer.

3

Erbjud anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft och för föräldrar och vårdnadshavare.

4

Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets lokaler och anläggningar.

5

Se till att era produkter och tjänster är säkra och sträva efter att främja barns rättigheter genom dem.

6

Använd marknadsföring och reklam som respekterar och främjar barns rättigheter.

7

Respektera och främja barns rättigheter i relation till ert miljöarbete, och i anskaffning av mark och fastigheter.

8

Se till att säkerhetspersonal som används i verksamheten respekterar och tar hänsyn till barns rättigheter.

9

Bidra till att skydda och hjälpa barn som drabbats av olyckor och humanitära katastrofer.

10

Stöd samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barns rättigheter.

UNICEF HJÄLPER DITT FÖRETAG ATT KOMMA IGÅNG

UNICEF är er rätta partner för att sätta ett barnrättsperspektiv på er affärsverksamhet. Vi arbetar på uppdrag av FN för barns rättigheter och finns på plats i 190 länder. Vi kan bidra med vår expertis på alla nivåer – både på huvudkontoret och i varje steg i hela leverantörsledet.

Rådgivning och support

  • UNICEF är ert företags stöd och bollplank i förändringsprocessen. 

  • Vi granskar och ger feedback på företagets policy- och styrdokument, för att säkerställa att de följer barnrättsprinciperna och bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Verktyg och utbildning

  • Med hjälp av UNICEFs verktyg kan ditt företag utföra en barnrättsanalys grundad på barnrättsprinciperna.
  • Vi håller i utbildningar och workshops för era anställda i hur företagets verksamhet påverkar barns rättigheter.

Global och lokal branschexpertis

  • Vi ger er tillgång till internationella nätverk för kunskapsutbyte på branschnivå.
  • UNICEF har globala program och arbetar på plats tillsammans med ert företag för att utveckla bra arbetsförhållanden i produktionen och i hela leverantörskedjan.  

SÅ ARBETAR DU MED BARNRÄTTSPRINCIPERNA

Som stöd i processen har UNICEF tagit fram en verktygslåda med information, checklistor och tips. Kontakta oss för fler tips på hur ditt företag kan komma igång.

Barnrättsprinciperna för företag

Ett ramverk som genom tio principer förklarar hur företag påverkar barns rättigheter både direkt och indirekt i sin verksamhet.

Ladda ner som pdf

Handbok

En handbok med ett ramverk för hur ni kan integrera arbetet för att respektera och stödja barns rättigheter på arbetsplatsen, på marknadsplatsen och i samhället.

Ladda ner som pdf

Policy och uppförandekod

En guide för hur ni kan integrera Barnrättsprinciperna i policydokument och uppförandekoder.

Ladda ner som pdf

omslag

Utvärdera er påverkan

En guide för hur ni gör en riskanalys över områden där företaget påverkar eller riskerar att påverka barns rättigheter, samt hur ni kan mäta era insatser och identifiera förbättringsåtgärder.

Ladda ner som pdf

Barn som intressenter

En guide till att prata med och om barn som en del av en intressentdialog.

 

Ladda ner som pdf

Kommunicera och rapportera

En guide för hur ni kan rapportera och kommunicera hur ert företag arbetar med barns rättigheter.

Ladda ner som pdf

Introduktionsfilm om Barnrättsprinciperna för företag. 

Vill du veta mer?

Företagsexempel

Millicom inspirerar telekomsektorn att arbeta med barns rättigheter.

Läs mer

Inspireras av exempel från andra företag

Läs och låt er inspireras av hur några andra företag har tagit sig an Barnrätts­principerna.

Ladda ner som pdf

Barn på lastbilsflak i Bolivia

foto: UNICEF/Noah Friedman-Rudovsky

Samarbeta med UNICEF

Det finns flera olika möjlig­heter för företag som vill stötta eller samarbeta med UNICEF för barns rättigheter.

Mer om företagsamarbeten

Kontakta oss

Vi hjälper ditt företag att komma igång.

Mejla Julia Olofsson