Barn är allas business

Hur påverkas barns rättig­heter av ditt företags verk­sam­het? Barns rättig­heter i rela­tion till före­tag för­knippas ofta med barn­arbete. Men före­tag på­verkar barn på många fler sätt – direkt eller in­direkt.

Att främja barns rättig­heter i sin verk­sam­het är att investera i en väl­utbildad och frisk be­folk­ning, där dagens barn också är fram­tidens ledare, med­arbetare och konsumenter.

UNICEF HJÄLPER DITT FÖRETAG ATT KOMMA IGÅNG

UNICEF är er rätta partner för att sätta ett barnrättsperspektiv på er affärsverksamhet. Vi arbetar på uppdrag av FN för barns rättigheter och finns på plats i 190 länder. Vi kan bidra med vår expertis på alla nivåer – både på huvudkontoret och i varje steg i hela leverantörsledet.

Rådgivning och support

UNICEF är ert företags stöd och bollplank i förändringsprocessen.

Vi granskar och ger feedback på företagets policy- och styrdokument, för att säkerställa att de följer barnrättsprinciperna och bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Verktyg och utbildning

Med hjälp av UNICEFs verktyg kan ditt företag utföra en barnrättsanalys grundad på barnrättsprinciperna.

Vi håller i utbildningar och workshops för era anställda i hur företagets verksamhet påverkar barns rättigheter.

Global och lokal branschexpertis

Vi ger er tillgång till internationella nätverk för kunskapsutbyte på branschnivå.

UNICEF har globala program och arbetar på plats tillsammans med ert företag för att utveckla bra arbetsförhållanden i produktionen och i hela leverantörskedjan.

Vill ni ha hjälp med att komma igång med ert arbete för barns rättigheter?

Välkommen att kontakta Lulu Li

BARNRÄTTSPRINCIPERNA FÖR FÖRETAG

Barnrätts­principerna för företag (Children's Rights and Business Principles) är ett inter­nationellt ram­verk som hjälper före­tag att förstå och ta ansvar för sin på­verkan på barn. Använd prin­ciperna som väg­led­ning och upp­täck nya möjlig­heter att aktivt stödja barns rättig­heter.

  1. Ta ansvar för att respektera barns rättigheter och förbind er att främja mänskliga rättigheter för barn.
  2. Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i samtliga affärsrelationer.
  3. Erbjud anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft och för föräldrar och vårdnadshavare.
  4. Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets lokaler och anläggningar.
  5. Se till att era produkter och tjänster är säkra och sträva efter att främja barns rättigheter genom dem.
  6. Använd marknadsföring och reklam som respekterar och främjar barns rättigheter.
  7. Respektera och främja barns rättigheter i relation till ert miljöarbete, och i anskaffning av mark och fastigheter.
  8. Se till att säkerhetspersonal som används i verksamheten respekterar och tar hänsyn till barns rättigheter.
  9. Bidra till att skydda och hjälpa barn som drabbats av olyckor och humanitära katastrofer.
  10. Stöd samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barns rättigheter.

Så arbetar du med er barnrättsanalys

Som stöd i processen har UNICEF tagit fram en verktygslåda med information, checklistor och tips.

Barnrätts­principerna för företag

Ett ramverk som genom tio principer förklarar hur företag påverkar barns rättigheter både direkt och indirekt i sin verksamhet.

Ladda ner pdf

Handbok

En handbok med ett ramverk för hur ni kan integrera arbetet för att respektera och stödja barns rättigheter på arbetsplatsen, på marknadsplatsen och i samhället.

Ladda ner pdf

Policy och uppförandekod

En guide för hur ni kan integrera Barnrättsprinciperna i policydokument och uppförandekoder.

Ladda ner pdf

Utvärdera er påverkan

En guide för hur ni gör en riskanalys över områden där företaget påverkar eller riskerar att påverka barns rättigheter, samt hur ni kan mäta era insatser och identifiera förbättringsåtgärder.

Ladda ner pdf

Barn som intressenter

En guide till att prata med och om barn som en del av en intressentdialog.

 

Ladda ner pdf

Kommunicera och rapportera

En guide för hur ni kan rapportera och kommunicera hur ert företag arbetar med barns rättigheter.

Ladda ner pdf

Barn­rätts­principerna i praktiken

Millicom

Millicom inspi­rerar tele­kom­sektorn att arbeta med barns rättig­heter.

Läs mer

Fler företags­exempel

Läs och inspireras av hur till exempel H&M och IKEA har tagit sig an Barn­rätts­principerna.

Ladda ner som pdf

Children's Rights and Business Atlas

En digital och inter­aktiv platt­form som hjälper företag att identi­fiera sin på­verkan på barns rättig­heter runt om i världen.

Se atlasen

Vill ni ha hjälp med att komma igång med ert arbete för barns rättigheter?

Välkommen att kontakta Lulu Li