Gå till innehållet

Vi skapar skydd mot fattig­dom och utan­för­skap

Mer än 700 mil­joner människor lever i extrem fattig­dom. Men fattig­dom och utan­för­skap handlar inte bara om brist på pengar. Många barn lever i famil­jer som utsätts för syste­matisk diskrimi­nering och nekas till­gång till utbild­ning, sjuk­vård, och in­flytan­de i be­slut som på­verkar deras liv.

Fyra barn går och håller om varandra i ett flyktingläger.

UNICEF arbetar för större jäm­likhet och för att inget barn ska hamna utan­för. Vi hjälper rege­ringar att identi­fiera vilka barn som inte går i skolan, som inte får till­gång till sjuk­vård, eller som utsätts för våld och över­grepp. Vi försöker också förändra atti­tyder och bekämpa orsaker till diskrimi­nering.

Vi stödjer rege­ringarna i att priori­tera resurser och stärka de system som ska ge stöd till de mest ut­satta, till exempel genom riktade barn­bidrag. Vi arbetar också för att öka barn och ung­domars sam­hälls­engage­mang och inflytande i frågor som berör dem.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning deltar i utvecklande aktiviteter på ett dagcenter i Georgiens huvudstad Tbilisi. UNICEF stödjer bland annat 24 dagcenter i Georgien där barn med funktionsnedsättning får tillgång till fritidsaktiviteter, psykosocialt stöd, hälsovård och stödundervisning.

Några exempel på vad UNICEF gör

 • Vi stärker de sociala skyddsnäten
  Vi hjälper myndig­heter att utveckla system för att stödja utsatta och fattiga familjer. Till exempel genom att införa riktade bidrag, utbilda social­arbetare, och se till att det finns familje­hem för barn som inte kan vara kvar i sina familjer.
   
 • Vi förändrar attityder
  Med hjälp av dialog, utbild­ning och informa­tion förändrar vi atti­tyder och normer som diskrimi­nerar och håller kvar barn i utan­för­skap. Vi kämpar mot att barn gifts bort i ton­åren, och för att barn i diskrimi­nerade etniska grupper får utbild­ning som ökar deras chanser till arbete.
   
 • Stöd till barn med funktionsnedsättning
  UNICEF arbetar för att öka för­ståelsen och kun­skapen om barn med sär­skilda behov. Vi utbildar till exempel myndig­heter och skol­personal så att fler barn med funk­tions­ned­sätt­ning kan gå i skolan. Vi ger även stöd till lokala organisa­tioner för barn med funk­tions­ned­sätt­ning, för att stärka deras synlig­het och del­tagande i sam­hället.

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 2. Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.

 3. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

 4. Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

 5. Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna och barn.

Läs mer om barnkonventionen

Ge pengar varje månad – var med och kämpa för alla barn varje dag.

Läs mer och anmäl dig