Gå till innehållet

Vi skapar skydd mot fattig­dom och utan­för­skap

Mer än 700 mil­joner människor lever i extrem fattig­dom. Men fattig­dom och utan­för­skap handlar inte bara om brist på pengar. Många barn lever i famil­jer som utsätts för syste­matisk diskrimi­nering och nekas till­gång till utbild­ning, sjuk­vård, och in­flytan­de i be­slut som på­verkar deras liv.

Fyra barn går och håller om varandra i ett flyktingläger.

UNICEF arbetar för större jämlikhet och för att inget barn ska hamna utanför. Vi hjälper regeringar att identifiera vilka barn som inte går i skolan, som inte får tillgång till sjukvård, eller som utsätts för våld och övergrepp. Vi försöker också förändra attityder och bekämpa orsaker till diskriminering.

Vi stödjer regeringarna i att prioritera resurser och stärka de system som ska ge stöd till de mest utsatta, till exempel genom riktade barnbidrag. Vi arbetar också för att öka barn och ungdomars samhällsengagemang och inflytande i frågor som berör dem.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning deltar i utvecklande aktiviteter på ett dagcenter i Georgiens huvudstad Tbilisi. UNICEF stödjer bland annat 24 dagcenter i Georgien där barn med funktionsnedsättning får tillgång till fritidsaktiviteter, psykosocialt stöd, hälsovård och stödundervisning.

Några exempel på vad UNICEF gör

 • Vi stärker de sociala skyddsnäten
  Vi hjälper myndigheter att utveckla system för att stödja utsatta och fattiga familjer. Till exempel genom att införa riktade bidrag, utbilda socialarbetare, och se till att det finns familjehem för barn som inte kan vara kvar i sina familjer.
   
 • Vi förändrar attityder
  Med hjälp av dialog, utbildning och information förändrar vi attityder och normer som diskriminerar och håller kvar barn i utanförskap. Vi kämpar mot att barn gifts bort i tonåren, och för att barn i diskriminerade etniska grupper får utbildning som ökar deras chanser till arbete.
   
 • Stöd till barn med funktionsnedsättning
  UNICEF arbetar för att öka förståelsen och kunskapen om barn med särskilda behov. Vi utbildar till exempel myndigheter och skolpersonal så att fler barn med funktionsnedsättning kan gå i skolan. Vi ger även stöd till lokala organisationer för barn med funktionsnedsättning, för att stärka deras synlighet och deltagande i samhället.

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 2. Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt.

 3. Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.

 4. Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

 5. Alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen.

Läs mer om barnkonventionen