Gå till innehållet

Vi ger oss inte förrän alla barn kan dricka rent vatten

Varje dag dör 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toa­letter och dålig kunskap om hygien. Föro­renat vatten leder till sjuk­domar som snabbt blir livs­hotande för barn. Men det här går att lösa med enkla och effek­tiva metoder.

En flicka med mörkt hår dricker ur ett glas med vatten.

UNICEF anlitas som vatten­experter och utvecklar till­sammans med rege­ringar strate­gier för att fler ska få till­gång till rent vatten. Med lokala partners repa­rerar vi pumpar, borrar brunnar och bygger nya vatten och avlopps­system. Vi bygger toa­letter på skolor, vård­cen­traler och i flykting­läger.

Vi sprider också kunskap om vikten av hand­tvätt och god hygien. Alla barn ska kunna dricka rent vatten, gå på en toalett och tvätta sig med tvål, både hemma och i skolan.

Genom UNICEFs program för vatten och sanitet har Kenamkemer Primary School i Lodwar, Kenya, fått separata toaletter för flickor och pojkar. Separata toaletter gör att färre flickor hoppar av skolan då de känner sig tryggare och lättare kan sköta sin hygien, något som är extra viktigt för flickor i tonåren.

Några exempel på vad UNICEF gör

 • Vatten och sanitet går hand i hand
  I våra program för vatten och sanitet på lands­bygden ingår att det ska finnas en vatten­pump både mitt i byn och vid skolan. Det är också viktigt att alla familjer gräver en egen latrin, och utbildas om hygien och hand­tvätt. I städernas slum­områden stödjer vi myndig­heterna i att bygga ut avlopps- och vatten­system.
   
 • Lokalbefolkningen tar ansvaret
  För att vårt arbete ska bli håll­bart utbildar vi alltid en pump­repara­tör och ett vatten­råd i den by där vi installerar en ny pump. De tar där­med över ansvaret för skötsel av pumpen och sprider kun­skap om hur vattnet bör hanteras. Till­gången till vatten gynnar framför allt kvinnor och flickor då de slipper lägga flera timmar om dagen på att hämta vatten.
   
 • Barnen lär sig genom skolan
  Vi arbetar för att alla skolor ska ha rent vatten och separata toa­letter för flickor och pojkar. Sam­tidigt får eleverna lära sig om hur viktigt det är att tvätta hän­derna med tvål. Barnen blir friskare och kan bättre till­godo­göra sig under­vis­ningen. De tar även med sig kun­skapen hem till familjen, vilket sprider kun­skapen till fler.

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 2. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.

Läs mer om barnkonventionen

Ge pengar varje månad – var med och kämpa för alla barn varje dag.

Läs mer och anmäl dig