Gå till innehållet

Millicom inspirerar tele­kom­sektorn att arbeta med barns rättig­heter

Millicom

Sedan 2014 sam­arbetar UNICEF med mobil­opera­tören Millicom, som bedriver verk­sam­het huvud­sak­ligen i Afrika och Latin­amerika. Genom sam­arbetet bidrar Millicom både med insikter om barns rättig­heter till sin bransch och med finan­siellt stöd till UNICEFs verk­sam­het.

En elev läser en bok om mobbning på nätet, vid en skola i El Salvador. Böckerna delades ut vid en utbildning som stöttades av UNICEF, där poliser informerade eleverna om hur de kan vara trygga och till exempel skydda sig från sexuellt utnyttjande på nätet. Under 2017 kommer Millicom att bidra finansiellt till UNICEFs programverksamhet i Latinamerika, för att bland annat stödja nationella hjälplinjer för barn och unga som utsatts för våld och övergrepp.

Samarbetet fokuserar på att imple­men­tera Barnrätts­principerna för företag. Bland annat genom att kart­lägga risker och möjlig­heter kopplade till barns rättig­heter i telekom­sektorn, och mer specifikt i Millicoms verk­samhet.

Ett resultat av partner­skapet är att Millicom och UNICEF gemen­samt tagit fram bransch­specifik väg­led­ning kring barns rättig­heter. Ett konkret exempel är verk­tyget ”Mobile Operators Child Rights Impact Assessment Tool”, som hjälper telekom­bolag att identi­fiera hur och var de på­verkar barn, och hur de kan skydda och stärka barns rättig­heter i sin verk­sam­het.

Det finns en tydlig efter­frågan från våra kunder – som till exempel är föräldrar och lärare – att få stöd i frågor om barns säker­het på nätet, och att vi gör allt som krävs för att skydda barn från att ta skada.

Milka Pietikainen, Vice President Corporate Responsibility, Millicom

UNICEF och Millicom håller regel­bundet work­shops inom ämnet child online protection, och Millicom arbetar aktivt för att inspi­rera andra före­tag och intresse­orga­nisa­tioner i sin bransch att arbeta för alla barns rätt till en säker och trygg upp­levelse på internet. 

2017 publicerade UNICEF och Millicom en gemensam rapport om resan som Millicom gjort för att stärka barns rättig­heter i telekom­branschen. Rapporten finns att läsa här.