Gå till innehållet

Millicom inspirerar tele­kom­sektorn att arbeta med barns rättig­heter

Millicom

Sedan 2014 sam­arbetar UNICEF med mobil­opera­tören Millicom, som bedriver verk­sam­het huvud­sak­ligen i Afrika och Latin­amerika. Genom sam­arbetet bidrar Millicom både med insikter om barns rättig­heter till sin bransch och med finan­siellt stöd till UNICEFs verk­sam­het.

En elev läser en bok om mobbning på nätet, vid en skola i El Salvador. Böckerna delades ut vid en utbildning som stöttades av UNICEF, där poliser informerade eleverna om hur de kan vara trygga och till exempel skydda sig från sexuellt utnyttjande på nätet. Under 2017 kommer Millicom att bidra finansiellt till UNICEFs programverksamhet i Latinamerika, för att bland annat stödja nationella hjälplinjer för barn och unga som utsatts för våld och övergrepp.

Samarbetet fokuserar på att implementera Barnrättsprinciperna för företag. Bland annat genom att kartlägga risker och möjligheter kopplade till barns rättigheter i telekomsektorn, och mer specifikt i Millicoms verksamhet.

Ett resultat av partnerskapet är att Millicom och UNICEF gemensamt tagit fram branschspecifik vägledning kring barns rättigheter. Ett konkret exempel är verktyget ”Mobile Operators Child Rights Impact Assessment Tool”, som hjälper telekombolag att identifiera hur och var de påverkar barn, och hur de kan skydda och stärka barns rättigheter i sin verksamhet.

Skydd av barn är en av de viktigaste sociala frågorna för oss att hantera som ett ansvarsfullt företag. Tillgång till internet kan öppna upp så många positiva möjligheter. Men samtidigt finns en tydlig efterfrågan från våra kunder – som till exempel är föräldrar och lärare – att få stöd i frågor om barns säkerhet på nätet, och att vi gör allt som krävs för att skydda barn från att ta skada.

Milka Pietikainen, Vice President Corporate Responsibility, Millicom

UNICEF och Millicom håller regelbundet workshops inom ämnet child online protection, och Millicom arbetar aktivt för att inspirera andra företag och intresseorganisationer i sin bransch att arbeta för alla barns rätt till en säker och trygg upplevelse på internet. 

2017 publicerade UNICEF och Millicom en gemensam rapport om resan som Millicom gjort för att stärka barns rättigheter i telekombranschen. Rapporten finns att läsa här.