Barns rättigheter blev del av företagskulturen

Cubus har samarbetat med UNICEF sedan 2007. För den norska klädjätten har etiska riktlinjer och fokus på miljö och socialt ansvar blivit en integrerad del av företagskulturen.

Rollen som en ansvarsfull samhällsmedborgare tas på allvar. Det är en ständig utmaning att se till att kedjans leverantörer följer lagar och regler, undviker barnarbete och arbetar enligt de etiska riktlinjerna.

Cubus har valt att dela in det ekonomiska stödet till UNICEF i två delar. En del går till UNICEFs generella arbete för alla barns rättigheter världen över och den andra delen går till projekt för att stoppa prostitution, trafficking och barnarbete i Bangladesh.

 

Barn i slummen i Bangladesh
UNICEF Ahsan Khan
Cubus ekonomiska stöd går bl.a. till projekt som skyddar barn i Bangladesh.

Marknaden och kunderna ställer krav

– Vi utmanas ständigt i nya arenor, säger Marius Varner, VD för Cubus. Vårt arbete med CSR (företags sociala ansvar) började för flera år sedan, långt innan vi började lägga märke till att marknaden krävde det av oss.

Cubus vill ligga i framkant samtidigt som de uppskattar att marknaden ställer krav. Klassiska krav på kvalitet och design har nu kompletterats med etiska och miljömässiga krav samt socialt ansvarstagande.

– Vi måste ständigt sträva efter att bli bättre, säger Marius Varner.

Kunskap, samarbete och långsiktighet

Cubus är en del av den norska Varner-gruppen som har varit medlem i Ethical Trading Initiative (ETI), sedan 2003. Cubus följer de gemensamma etiska riktlinjerna som bygger på FN:s mänskliga rättigheter och ILO:s arbetsrättskonventioner  och ställer etiska krav på företaget liksom på alla deras leverantörer.

Cubus har lärt sig att det fortfarande finns mycket som kan göras för att uppnå en verkligt hållbar textilindustri. Det räcker inte med att arbeta ensam.

– Vi är en del av en stor internationell industri, vilket gör det möjligt att ta ansvar för villkoren för produktionen genom att integrera en etisk och social dimension av verksamheten. Man måste skaffa den kunskapen genom djupt konstruktivt samarbete och långsiktighet, menar Marius Varner.

Barnarbete läderfärgning Bangladesh
UNICEF Shahin Alam
Sju år gamla Ayesha har ingen aning om hur skadlig miljön är som hon går i. Hon bor på en plats där läder färgas.

Så kontrolleras de etiska kraven

Varner-gruppens policy när det gäller barnarbete är mycket tydlig och bygger på ILO:s tydliga rekommendation om en minimiålder på 15 år, med undantag för de länder som har antingen 14 eller 16 år som minimiålder angiven i den nationella lagstiftningen. När Cubus hittar ett barn som deltar i produktion som kan knytas till företagets produkter ser man till att barnet tas om hand av familjen och erbjuds skolgång, säkra förhållanden och skälig ersättning.

För att säkerställa att de etiska kraven uppfylls använder Cubus s.k. sociala revisioner – systematiska undersökningar av de sociala förhållandena i en fabrik – fabriksbesök, certifieringssystem, utbildning och expertstöd. Under en social revision granskas de anställdas löner, arbetstider, hälsa och säkerhet på anläggningen med mera.

Om en inspektion skulle avslöja bristande förhållanden för Cubus en dialog med leverantörerna och arbetar för att se till att de nödvändiga förbättringarna kan ske inom rimliga tidsramar.

 

 

Vi måste ständigt sträva efter att bli bättre”

Marius Varner VD för Cubus