Gå till innehållet

Gör barn bättre förberedda inför katastrofer

Filippinerna är ett av världens mest utsatta länder när det gäller katastrofer och klimatförändringar. Men många barn, främst de med funktionsnedsättning, har inte kunskap om hur de kan förbereda sig eller vad de ska göra om det sker en katastrof. Det vill UNICEF ändra på, genom Operation Dagsverke.

Information om projektet

Om Filippinernas projekt blir valt, så kommer pengarna från Operation Dagsverke 2018 att gå till följande:

  • Ungefär 1 600 elever med funktionsnedsättning i åtta skolor får vara med i att ta fram planer och informationsmaterial om katastrofer och förberedelser.
    - Det innebär att de får vara med och se vilka risker som finns i deras skola (till exempel att byggnader kan rasa eller brist på nödutgångar) och ta fram förslag på hur de kan minskas. 
  • Eleverna ska också få vara med och anpassa allt material så att det passar för unga med nedsatt hörsel eller syn, och delta i att lägga upp övningar i skolan för att träna på vad man ska göra vid en jordbävning eller en tyfon.
  • När det är gjort får barnen skriva ned vad de lärt sig, till en guide som regeringen ska spara. På det sättet kan kunskapen spridas till andra skolor.

Totalt kommer projektet att nå 1 600 elever på åtta skolor i närheten av Manila, 3 200 föräldrar, 160 lärare och annan skolpersonal och 160 personer inom kommunen som arbetar med katastrofhantering.

UNICEF samarbetar med Filippinernas regering för att se till att barns rättigheter tillgodoses.

Bakgrund

Situationen för barn

I Filippinerna är mer än 40 procent av befolkningen barn och unga, det vill säga under 18 år. Det är väldigt viktigt att barnen får lära sig hur de ska agera vid en katastrof eftersom barn är mer utsatta än vuxna.

Ungefär var tionde barn i landet lever med en funktionsnedsättning. De som arbetar med att hjälpa människor och minska skadorna av katastrofer glömmer ofta bort att tänka på de speciella behov som barn med funktionsnedsättning har. Många saknar också rätt kunskap och verktyg för att kunna skydda de här barnen vid en katastrof.

Barn med funktionsnedsättning behöver extra stöd och hjälp

Många barn, främst de med funktionsnedsättning, har inte kunskap om hur de kan förbereda sig eller vad de ska göra om det väl händer en katastrof eller nödsituation. Det är också barn med funktionsnedsättning som oftast lämnas kvar eller blir försummade i nödsituationer.

Det är skolor och kommuner som har ansvar för att ändra på det, och skapa en miljö där alla får den hjälp som de har rätt till. Men de ansvariga personerna saknar information och kunskap för att kunna göra det som krävs.

UNICEFs arbete i Filippinerna

UNICEF samarbetar med Filippinernas regering för att se till att barns rättigheter tillgodoses. Eftersom Filippinerna har skrivit under FN:s konvention om rättigheter för barn med funktionsnedsättning måste de se till att de här barnen inkluderas i samhället och får det som de har rätt till.

De ska bland annat se till att alla barn med funktionsnedsättning får en utbildning i vad man ska göra vid en katastrof så att risken för att de skadar sig minskar. 

UNICEF ska tillsammans med landets regering ta fram informationsmaterial om katastrofer och hur man kan förbereda sig inför dem, och planer för hur man ska agera i en katastrof. Det finns redan en del
material om detta, men det är inte anpassat till barn som till exempel är blinda och döva. Med ökad kunskap minskar barnens utsatthet eftersom de är bättre förberedda och vet vad de ska göra.