Värva för alla barns rättigheter

Som värvare hos oss låter du barnens röster höras. Du möter människor, informerar om läget i världen och samlar in pengar för att göra be­ståen­de för­ändring­ar i barns liv, varje dag.

Kom och jobba med oss!

Just nu söker vi personal till följande tjänster.

Sanna ansvarar för våra värvare

"Det bästa med att vara värvare är gemen­skapen i teamet under alla pass och alla de givande och roliga samtal man får, men också att UNICEF gav mig chansen att ut­vecklas mycket på kort tid."

Läs intervjun med Sanna

Ett livsviktigt arbete

Våra värvare förmedlar kunskap, engage­mang och inspi­rerar fler männi­skor att bli Världs­föräldrar och kämpa för utsatta barn världen över. Ett arbete som räddar liv!

Varför har UNICEF värvare?

Tack vare våra värvare pratar vi dag­ligen med många om barns situation världen över. Vi når ut och kan ge ett per­son­ligt tack till männi­skor för deras stöd. Vi kan också infor­mera om UNICEFs arbete, fram­steg och ut­maning­ar vi står inför. Som värvare hos oss ser du till att vi blir fler som kämpar för barnen.

Vilka erfaren­heter får jag?

Du får lära känna världens största barn­rätts­orga­nisa­tion från insidan och ökar dina kun­skaper om barn­rätts­frågor och humani­tärt arbete. Dess­utom arbetar du resultat­inriktat i team. Din kommuni­kativa för­måga utveck­las löpande och du får värde­fulla er­faren­heter om hur du själv fun­gerar i olika situa­tioner, vilket är bra er­faren­heter för fram­tida ut­maning­ar.

Vilka utvecklings­möjlig­heter finns?

Rollen som värvare ger dig ovär­der­lig erfaren­het och kun­skap som värde­sätts av såväl vår orga­nisa­tion som andra arbets­givare världen över. Varje team leds av team­leaders. Vi vill ta fasta på den kun­skap som finns hos våra värvare, så att tidi­gare ha arbetat med detta är en förut­sättning för rollen som team­leader.