Värva för alla barns rättigheter

Som värvare hos oss låter du barnens röster höras. Du möter människor, informerar om läget i världen och samlar in pengar för att göra be­ståen­de för­ändring­ar i barns liv, varje dag.

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster, men vill du skicka en spontan ansökan för att bli värvare så går det bra. Skicka CV och personligt brev till Sanna Edwin på sanna.edwin@unicef.se.

Sanna ansvarar för våra värvare

"Det bästa med att vara värvare är gemen­skapen i teamet under alla pass och alla de givande och roliga samtal man får, men också att UNICEF gav mig chansen att ut­vecklas mycket på kort tid."

Läs intervjun med Sanna

Ett livsviktigt arbete

Våra värvare förmedlar kunskap, engage­mang och inspi­rerar fler männi­skor att bli Världs­föräldrar och kämpa för utsatta barn världen över. Ett arbete som räddar liv!

Varför har UNICEF värvare?

Tack vare våra värvare pratar vi dag­ligen med många om barns situation världen över. Vi når ut och kan ge ett per­son­ligt tack till männi­skor för deras stöd. Vi kan också infor­mera om UNICEFs arbete, fram­steg och ut­maning­ar vi står inför. Som värvare hos oss ser du till att vi blir fler som kämpar för barnen.

Vilka erfaren­heter får jag?

Du får lära känna världens största barn­rätts­orga­nisa­tion från insidan och ökar dina kun­skaper om barn­rätts­frågor och humani­tärt arbete. Dess­utom arbetar du resultat­inriktat i team. Din kommuni­kativa för­måga utveck­las löpande och du får värde­fulla er­faren­heter om hur du själv fun­gerar i olika situa­tioner, vilket är bra er­faren­heter för fram­tida ut­maning­ar.

Vilka utvecklings­möjlig­heter finns?

Rollen som värvare ger dig ovär­der­lig erfaren­het och kun­skap som värde­sätts av såväl vår orga­nisa­tion som andra arbets­givare världen över. Varje team leds av team­leaders. Vi vill ta fasta på den kun­skap som finns hos våra värvare, så att tidi­gare ha arbetat med detta är en förut­sättning för rollen som team­leader.